Jak używać zaklejarek do kartonów

Pako­wa­nie towaru jest jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych, trans­por­to­wych oraz han­dlo­wych. Do wszyst­kich tych pro­ce­sów zwią­za­nych z sze­roko pojętą logi­styką towa­rów na dużą skalę będzie potrzebna zakle­jarka do kar­to­nów. W jaki spo­sób uży­wać zakle­jarki do kar­tonu?

Co to jest zakle­jarka do kar­to­nów?

Zaklejarka do kartonu to maszyna, dzięki któ­rej możemy odpo­wied­nio zakleić i zabez­pie­czyć kar­tony z towa­rem przed dal­szym trans­por­tem lub skła­do­wa­niem. Mają one sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w róż­nych bran­żach i sie­ciach dys­try­bu­cji.

Obec­nie na rynku znaj­dują się w sprze­daży urzą­dze­nia mobilne oraz bar­dziej zaawan­so­wane maszyny sta­cjo­narne. Dobór zakle­jarki zależy od potrzeb danego zakładu pro­duk­cyj­nego.

Rodzaje zakle­ja­rek

Zaklejarki do kartonów dzie­limy na:

  1. Auto­ma­tyczne – cały pro­ces zakle­ja­nia kar­tonu prze­biega bez udziału ope­ra­tora.
  2. Półau­to­ma­tyczne – pro­ces wymaga udziału ope­ra­tora, który podaje kar­ton do maszyny i składa jego klapy. Następ­nie maszyna w try­bie auto­ma­tycz­nym zakleja go i koń­czy cały pro­ces.
  3. Ręczne – cały pro­ces wymaga ope­ra­tora, który wyko­nuje go w cało­ści ręcz­nie.

Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na wybór zakle­jarki jest wiel­kość pro­duk­cji.

Spo­soby zakle­ja­nia kar­to­nów

Najbar­dziej prak­tyczne jest wyko­rzy­sta­nie maszyn, które skle­jają kar­ton jed­no­cze­śnie z góry i dołu.

Oczy­wi­ście, jeżeli mamy na sta­nie maszyny słu­żące do skła­da­nia kar­to­nów i potrze­bu­jemy tylko kle­je­nie gór­nej war­stwy, to pole­cane są zakle­jarki jed­no­stronne.

Naj­czę­ściej sto­suje się zaklejarki kartonów wyko­rzy­stu­jące taśmy samo­przy­lepne, które dostępne są róż­nych wer­sjach.

Taśmy pod­gu­mo­wane potrze­bują wody, żeby dokład­nie przy­wrzeć do kar­tonu.

Rozmiar sto­so­wa­nej taśmy zależy od wiel­ko­ści zasto­so­wa­nej gło­wicy i może wyno­sić od 25 mm do 75 mm sze­rokości.

Przy wąskich i dłu­gich kar­tonach bar­dzo przy­datne są pasy pro­wa­dzące, które pozwa­lają lepiej zabez­pie­czyć cały kar­ton i przy­spie­szają cały pro­ces.

Wybór zakle­jarki

Przy małej pro­duk­cji i nie­wiel­kich wymia­rowo kar­tonach dosko­nale spraw­dzą się zakle­jarki ręczne.

Przy śred­niej linii pro­duk­cyj­nej dobrze się spraw­dzą zakle­jarki półau­to­ma­tyczne. Ich wybór i ewen­tu­alne kupno zwią­zane jest w dużej mie­rze z kadrą pra­cow­ni­czą, która będzie je obsłu­gi­wać.

Naje­fek­tyw­niej­sze będą zakle­jarki auto­ma­tyczne, które ide­al­nie współ­pra­cują z innymi maszy­nami na linii pro­duk­cyj­nej słu­żącej do zaawan­so­wanego pako­wa­nia pro­duk­tów w kar­tony.

Przed wybo­rem odpo­wied­niej zaklejarki kartonów warto zasię­gnąć porady u fachow­ców i dopa­so­wać ją do swo­ich potrzeb pro­duk­cyj­nych, przy czym warto zapoznać się z ofertą firm, będących w posiadaniu wysokojakościowego sprzętu jak https://izipak.pl/type/zaklejarki-kartonow/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here